Twinkle | Digital Commerce

Het nieuwe wetsvoorstel over cookies

2017-11-11
571565

Twinkle meldde gister dat de Nederlandse regering niet strenger wil zijn dan andere landen op het gebied van cookies. De voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet, waarover de Tweede Kamer zich nog moet buigen, is inmiddels openbaar gemaakt.

Vertegenwoordigers van de Nederlandse internetbranche hebben zich met succes verzet tegen een eerder voorstel om de Telecommunicatiewet te wijzgen. Daarmee zou ons land strenger zijn dan andere Europese landen, wat negatieve gevolgen met zich mee zou kunnen brengen. De branche stoorde zich met name aan de ‘ondubbelzinnige toestemming’ die internetgebruikers zouden moeten geven voor het plaatsen van cookies, door voormalig minister Van der Hoeven eerder voorgesteld als een opt-in-verplichting.

In het voorstel dat Van der Hoevens opvolger Verhagen naar de Kamer heeft gestuurd, is het woord ondubbelzinnig geschrapt. Verder staat niet meer vermeld dat toestemming vooraf van de gebruiker moet zijn verkregen, een ander punt waarop Den Haag aanvankelijk strenger was dan Brussel.

Hieronder vindt u de relevante passages in het oude en nieuwe voorstel.

Voorstel 15 april 2010 (consultatieversie)

Artikel 11.3a
1. Een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker, dient voorafgaand aan de daadwerkelijke toegang of opslag de gebruiker:
a. op een duidelijke en nauwkeurige wijze te informeren omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
b. ondubbelzinnig toestemming te vragen en deze te verkrijgen voor de desbetreffende handeling.

Voorstel 4 november 2010

Artikel 11.7a
1. Een ieder die door middel van elektronische communicatienetwerken toegang wenst te verkrijgen tot gegevens die zijn opgeslagen in de randapparatuur van een gebruiker dan wel gegevens wenst op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker, dient:
a. de gebruiker duidelijke en volledige informatie te verstrekken overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, en in ieder geval omtrent de doeleinden waarvoor men toegang wenst te verkrijgen tot de desbetreffende gegevens dan wel waarvoor men gegevens wenst op te slaan, en
b. van de gebruiker toestemming te hebben verkregen voor de desbetreffende handeling.

U kunt het nieuwe voorstel tot wijzing van de Telecommunicatiewet downloaden via onderstaande link.

Size: 148.4K bytes Modified: 2 June 2016, 10:11

Memorie van toelichting
Interessant is verder de memorie van toelichting, die het wetsvoorstel motiveert. Daarin staat dat het ‘vanuit het perspectief van de werking van het internet en het gebruiksgemak van de eindgebruiker niet praktisch is om bij ieder bezoek van een site waarbij een cookie wordt geplaatst de eindgebruiker te confronteren met een scherm waarop deze om toestemming wordt gevraagd alvorens de site wordt geopend.’

Browserinstellingen
In de toelichting wordt gerefereerd aan de Europese richtlijn, die expliciet melding maakt van toestemming van gebruikers door middel van browserinstellingen. Daaraan wordt toegevoegd:

‘Voorwaarde is wel dat aan de informatieverplichting wordt voldaan, zodat de gebruiker, ook als deze de browser op automatisch accepteren van cookies heeft ingesteld, indien hij bezwaar heeft tegen de doeleinden waarvoor de cookies worden verwerkt eventueel achteraf kan beslissen de cookies van zijn computer te verwijderen en zijn browserinstellingen aan te passen. Indien dat vanuit het oogpunt van rechtszekerheid gewenst is, kunnen bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop de toestemming moet worden verkregen en de informatie moet worden verstrekt.’

U kunt de Memorie van Toelichting op de voorgestelde wijziging van de Telecommunicatiewet downloaden via onderstaande link.


Size: 568.4K bytes Modified: 2 June 2016, 10:11