Twinkle | Digital Commerce

Waarom Beslist.nl de conversiepixel verplicht stelt

2017-05-26
180101

Beslist.nl werkt continu aan het verbeteren van zijn website om het rendement van webshops te verhogen. Tevens ambieert Beslist.nl nog meer sales voor de aangesloten webwinkels te realiseren. Naar aanleiding van de reacties op het businessmodel op basis van cost per sale (cps) willen wij graag duidelijk communiceren wat de insteek van dit nieuwe model is en wat de gevolgen zijn voor de webshops.

Tekst: Kees Verpalen
  
Beslist.nl heeft als doel de belangrijkste reseller te worden van alle aangesloten webshops. Dit is het doel waar we al jaren aan werken en waar we ook altijd aan zullen blijven werken. Om dit doel te bereiken, dienen we optimaal converterende bezoekers door te sturen naar webshops. Want hoe beter de webshop converteert, hoe beter Beslist.nl presteert. Waar we met cost per click (cpc) geen inzicht hebben in de performance van onze bezoekers bij de webshop, hebben we dat met cost per sale (cps) wel. Met cps weten we precies wat we in de etalage moeten zetten, waar we bij cpc een aanname doen op basis van het aantal kliks. Tevens kunnen we toetsen of site-wijzigingen aan onze kant tot hogere conversieratio's bij de webshops leidt. Over de inzet van cps is vanuit webshops een aantal vragen gekomen, onder andere op deze site. We hebben de vier meest gestelde op een rij gezet en voorzien van onze antwoorden.1. Om af te rekenen op cps-basis gebruikt Beslist.nl een conversiepixel. Wordt de data die Beslist.nl zo verkrijgt ingezet voor retargeting en keyword targeting in Google Adwords?
Retargeting en gerichte keyword targeting zijn marketinginstrumenten die Beslist.nl al jaren inzet en die we inderdaad gaan optimaliseren met de data die we binnen krijgen. Deze data is volstrekt geanonimiseerd. Hierover zijn we open en transparant in ons privacybeleid. Voor uw vergelijking: dit zijn marketinginstrumenten die ook worden ingezet bij Facebook like-plugins, Criteo’s retargeting en Google Analytics.

Om de webshops op Beslist.nl zo goed mogelijk te ondersteunen, willen wij uiteraard zoveel mogelijk verkeer naar onze website trekken. En op basis van de geanonimiseerde gegevens waarover wij beschikken, kunnen wij ons werk als advanced reseller nog beter doen en de webshops meer rendement bieden.

2. Beslist.nl heeft de mogelijkheid om data geaggregeerd en/of gesegmenteerd te verkopen aan derden. Wat is het plan van Beslist.nl met deze data?
Wij realiseren ons terdege dat wij gevoelige informatie in handen krijgen door de webshops de conversiepixel te laten plaatsen. Niet vaak genoeg kunnen wij benadrukken dat ons hoofddoel is om hiermee te zorgen dat de webwinkels simpelweg meer gaan verkopen. De overeenkomsten met de webwinkels zijn per dag opzegbaar, dus één misstap en we zitten aan het fundament van ons bestaansrecht. Alle keuzes die wij maken, maken we dus in het belang van de webshop en met een opzegtermijn van een dag dus ook direct in ons eigen belang. Wij zullen dus ook nooit de data die wij in handen krijgen via de webshops doorgeven aan derde partijen. Op dit moment beschikken we ook al over veel data die derde partijen graag in handen zouden krijgen, maar ook die gegevens hebben we niet gedeeld. Dat gaan we ook niet doen.

3. Beslist.nl kan door alle verkregen data de overstap maken van een advanced reseller naar een meer Amazonachtig-model om daarin zowel start als eindpunt te zijn in online retail. Gaat dit gebeuren?
Nee, nooit! Beslist.nl hecht er waarde aan dat voor alle partijen duidelijk is waar gegevens voor gebruikt worden en vooral waarvoor niet. Daarom is het goed om te weten dat Beslist.nl nooit zelf een webwinkel wordt. Een Amazon en een Bol.com hanteren een model waarin ze zowel start- als eindpunt zijn binnen de online retail, maar dit is zeker niet het doel van Beslist.nl. Wij willen advanced reseller worden van alle webshops en om deze groeiambities waar te maken, bedienen wij de webshops zo goed mogelijk. Door een soortgelijk model te hanteren als Amazon en Bol.com dat doen, zouden wij alleen onze webshops in de weg zitten. De gegevens die wij binnenkrijgen door middel van de conversiepixel worden uitsluitend gebruikt om de aankoopafhankelijke vergoeding vast te stellen en om onze rol als advanced reseller richting webshops te verbeteren.

4. Wordt het commissiepercentage berekend over de bruto verkopen?
Ja, de commissie wordt berekend over de bestellingen die worden geplaatst binnen 24 uur na de outclick van beslist.nl. Webwinkels dienen bij het instellen van hun cps-percentages rekening te houden met de marge, retourpercentages etcetera. Waar dit bij cpc nog een tijdrovende klus was, aangezien de kwaliteit van het verkeer van Beslist.nl zelden lange tijd een stabiel beeld gaf, wordt dit bij cps eenvoudiger. Bij cps liggen alle risico’s bij Beslist.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om binnen de ingestelde commissiepercentages zo veel mogelijk verkopen te realiseren.

Voor alle vragen en antwoorden omtrent de conversiepixel, hebben wij een FAQ (pdf) opgesteld.
 
Kees Verpalen is CEO en eigenaar van Beslist.nl.