Maandag 14 juli 2014

16302 keer gelezen22 x gereageerd

Waarom Beslist.nl de conversiepixel verplicht stelt

Gastblogger

Waarom Beslist.nl de conversiepixel verplicht stelt

Beslist.nl werkt continu aan het verbeteren van zijn website om het rendement van webshops te verhogen. Tevens ambieert Beslist.nl nog meer sales voor de aangesloten webwinkels te realiseren. Naar aanleiding van de reacties op het businessmodel op basis van cost per sale (cps) willen wij graag duidelijk communiceren wat de insteek van dit nieuwe model is en wat de gevolgen zijn voor de webshops.

Tekst: Kees Verpalen
  
Beslist.nl heeft als doel de belangrijkste reseller te worden van alle aangesloten webshops. Dit is het doel waar we al jaren aan werken en waar we ook altijd aan zullen blijven werken. Om dit doel te bereiken, dienen we optimaal converterende bezoekers door te sturen naar webshops. Want hoe beter de webshop converteert, hoe beter Beslist.nl presteert. Waar we met cost per click (cpc) geen inzicht hebben in de performance van onze bezoekers bij de webshop, hebben we dat met cost per sale (cps) wel. Met cps weten we precies wat we in de etalage moeten zetten, waar we bij cpc een aanname doen op basis van het aantal kliks. Tevens kunnen we toetsen of site-wijzigingen aan onze kant tot hogere conversieratio's bij de webshops leidt. Over de inzet van cps is vanuit webshops een aantal vragen gekomen, onder andere op deze site. We hebben de vier meest gestelde op een rij gezet en voorzien van onze antwoorden.

1. Om af te rekenen op cps-basis gebruikt Beslist.nl een conversiepixel. Wordt de data die Beslist.nl zo verkrijgt ingezet voor retargeting en keyword targeting in Google Adwords?
Retargeting en gerichte keyword targeting zijn marketinginstrumenten die Beslist.nl al jaren inzet en die we inderdaad gaan optimaliseren met de data die we binnen krijgen. Deze data is volstrekt geanonimiseerd. Hierover zijn we open en transparant in ons privacybeleid. Voor uw vergelijking: dit zijn marketinginstrumenten die ook worden ingezet bij Facebook like-plugins, Criteo’s retargeting en Google Analytics.

Om de webshops op Beslist.nl zo goed mogelijk te ondersteunen, willen wij uiteraard zoveel mogelijk verkeer naar onze website trekken. En op basis van de geanonimiseerde gegevens waarover wij beschikken, kunnen wij ons werk als advanced reseller nog beter doen en de webshops meer rendement bieden.

2. Beslist.nl heeft de mogelijkheid om data geaggregeerd en/of gesegmenteerd te verkopen aan derden. Wat is het plan van Beslist.nl met deze data?
Wij realiseren ons terdege dat wij gevoelige informatie in handen krijgen door de webshops de conversiepixel te laten plaatsen. Niet vaak genoeg kunnen wij benadrukken dat ons hoofddoel is om hiermee te zorgen dat de webwinkels simpelweg meer gaan verkopen. De overeenkomsten met de webwinkels zijn per dag opzegbaar, dus één misstap en we zitten aan het fundament van ons bestaansrecht. Alle keuzes die wij maken, maken we dus in het belang van de webshop en met een opzegtermijn van een dag dus ook direct in ons eigen belang. Wij zullen dus ook nooit de data die wij in handen krijgen via de webshops doorgeven aan derde partijen. Op dit moment beschikken we ook al over veel data die derde partijen graag in handen zouden krijgen, maar ook die gegevens hebben we niet gedeeld. Dat gaan we ook niet doen.

3. Beslist.nl kan door alle verkregen data de overstap maken van een advanced reseller naar een meer Amazonachtig-model om daarin zowel start als eindpunt te zijn in online retail. Gaat dit gebeuren?
Nee, nooit! Beslist.nl hecht er waarde aan dat voor alle partijen duidelijk is waar gegevens voor gebruikt worden en vooral waarvoor niet. Daarom is het goed om te weten dat Beslist.nl nooit zelf een webwinkel wordt. Een Amazon en een Bol.com hanteren een model waarin ze zowel start- als eindpunt zijn binnen de online retail, maar dit is zeker niet het doel van Beslist.nl. Wij willen advanced reseller worden van alle webshops en om deze groeiambities waar te maken, bedienen wij de webshops zo goed mogelijk. Door een soortgelijk model te hanteren als Amazon en Bol.com dat doen, zouden wij alleen onze webshops in de weg zitten. De gegevens die wij binnenkrijgen door middel van de conversiepixel worden uitsluitend gebruikt om de aankoopafhankelijke vergoeding vast te stellen en om onze rol als advanced reseller richting webshops te verbeteren.

4. Wordt het commissiepercentage berekend over de bruto verkopen?
Ja, de commissie wordt berekend over de bestellingen die worden geplaatst binnen 24 uur na de outclick van beslist.nl. Webwinkels dienen bij het instellen van hun cps-percentages rekening te houden met de marge, retourpercentages etcetera. Waar dit bij cpc nog een tijdrovende klus was, aangezien de kwaliteit van het verkeer van Beslist.nl zelden lange tijd een stabiel beeld gaf, wordt dit bij cps eenvoudiger. Bij cps liggen alle risico’s bij Beslist.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om binnen de ingestelde commissiepercentages zo veel mogelijk verkopen te realiseren.

Voor alle vragen en antwoorden omtrent de conversiepixel, hebben wij een FAQ (pdf) opgesteld.
 
Kees Verpalen is CEO en eigenaar van Beslist.nl.

 
 

0

Onderwerp(en) & tags voor dit artikel:

- Affiliatemarketing (Marketing)
- Vindbaarheid (User-experience)
- Segmentatie (Klantcontact)
- Online adverteren (Marketing)
- Datafeeds (Technologie)Er is op dit moment 22 keer gereageerd op:
Waarom Beslist.nl de conversiepixel verplicht stelt
 
 1. Jeremiah Albinus op maandag 14 juli, 2014 om 11:10
  www.fonq.nl

  Bedankt voor deze toelichting. In mijn reactie op het vorige artikel/ de comments daar (http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2014/06/beslist.nl-cost-per-sale-schept-inspanningsverplichting/index.xml) heb ik een aantal commerciële voorbeelden neergelegd van wat er mogelijk wordt als de CPS-uitrol in zijn geheel slaagt, welke machtspositie er dan ontstaat voor Beslist en wat daarin onze zorgen zijn.

  Hier zijn ze nog eens op een rijtje:

  1) Gerichtere keywordtargeting en outbidden/outclassen van retailers in de Google-SERP door Beslist.

  2) Nog meer cookiebased (re)targeten nav eerder klik/koopgedrag (evt in samenwerking met derden) op klanten van retailers.

  3) Kennis van koopgedrag gebruiken om op te schuiven als startpunt (en eindpunt met de winkelwagen) van een prijsvergelijker naar een amazonachtig-model (functioneren als webwinkel in de perceptie van de consument al dan niet met eigen voorraad).

  4) Het beperkt mogelijk maken van de trafficoptimalisatie voor een webwinkel. Beslist bepaalt immers de positie van de retailers in de ranking, hier valt weinig meer op te sturen (hoewel het nav bovenstaand artikel mogelijk lijkt te zijn dat je eigen commissies kan gaan bepalen?).

  5) De mogelijke handel in retaildata/ consumentencookies.

  6) Het onderscheidende vermogen van retailers op langere termijn ondermijnen (gebaseerd op klantdata en klantcontact) en afhankelijk maken van de toevoer van Beslist door consumenten steeds meer af te vangen.

  Een Trojaans paard.

  Uit bovenstaand artikel, maar ook op datgene wat ik gelezen heb in het interview op http.webwinkelweblog.nl/marketing/beslist-mikken-op-vijftig-procent-groei.html worden bovenstaande zorgen eigenlijk alleen maar meer bevestigd. Het is opvallend dat de geforceerde uitrol van het CPS-model wordt gebracht door Beslist als een verbetering voor webwinkels en consumenten (relevanter verkeer/ positionering on-site en risiscoverkleining bij retailers op korte termijn). Dit is ook deels waar, maar afgezien van de momenteel hoge neergelegde commissies en zware voorwaarden (mbt bruto orders) zitten hier nog steeds veel meer voordelen voor Beslist in dan dat wordt gecommuniceerd. Wij zien de conversiepixel gepresenteerd worden als een Trojaans paard, waarvan het gevaar pas later duidelijk wordt als de pixel eenmaal op de bedankpagina's staat. Met de koopdata kan Beslist niet alleen zijn eigen platform optimaliseren, maar voornamelijk ook heel gericht verkeer inkopen via Google Adwords (waarvan Beslist zelf al zegt de grootste adverteerder in NL te zijn in het interview) om zich sterker tussen de zoekmachine en de retailers te positioneren dan het nu al doet en kliks af te vangen ipv meer organische leads te genereren. Beslist geeft aan dat ze het niet vindt kloppen dat bol.com of Amazon afkijkt wat er goed loopt bij webwinkels en dat dan zelf gaan verkopen, maar als mediapartij afkijken welke producten/merken goed converteren en daar in adwords zelf keywords op inkopen (en vervolgens retargeten) klopt m.i. ook niet helemaal. Verder wordt in het interview aangegeven dat Beslist 'niet rondstrooit met de info die ze nu hebben' en dat 'een lijst opstellen van wat er niet mag nergens op slaat'. Vrij vertaald zouden ze dan op basis van een gevraagd vertrouwen volledige vrijheid behouden om datgene te doen met de data wat ze willen. Het argument dat innovatie altijd ten bate zal zijn van de webwinkels is ook niet valide als we kijken naar onze eigen ervaringen. De shopcaddy, het doorsturen van traffic vanuit onbekende trafficpartners, de winkelwagen, de popupclicks, en de soms onvoorspelbare explosieve groei in traffic met een verslechtering aan conversie zijn m.i. niet in het belang van webwinkels, maar in het belang van Beslist en hebben aan onze kant het vertrouwen aangetast. En vertrouwen is precies waar het om draait in het geval van het plaatsen van een conversiepixel.

   

  Samenwerken met Beslist

  We hopen met Beslist te blijven samenwerken in de toekomst. We zien het namelijk in potentie als een krachtig medium waarvan we weten dat het in bepaalde productgroepen waarde toevoegt als touch point in customer journeys. Ook vinden we het positief dat er naast Google een concurrerend medium ontstaat waar een consument terecht kan voor een winkeloverstijgend aanbod. We zien Beslist als een prijsvergelijker met extra shoppingfeatures, een plek waar wij als adverteerder gericht en relevant verkeer kunnen inkopen en optimaliseren. Wij willen Beslist echter niet geforceerd in het zadel helpen als het start- en eindpunt van online shopping. Als zij het merendeel van hun traffic uit Google halen vinden we het moeilijk om te geloven dat daar geen ambitie in ligt, gezien de wens voor flinke groei. We zien Beslist ook liever niet als een partij die tussen retailers en Google in gaat zitten om kliks af te vangen en zeker niet als een partij die vrij is om te doen en laten wat ze wilt met alle data (koopgedrag en cookies) van de online retail in Nederland zonder gebonden te zijn aan enige restricties die op papier zijn gezet. Als Beslist vasthoudt aan het CPS-model en diens huidige voorwaarden omtrent de conversiepixel /commissies, zien wij ons gedwongen om te kiezen voor het belang van fonQ.nl op langere termijn en te stoppen met de samenwerking. We hopen echter dat Beslist het niet zover laat komen, luistert naar de terechte kritiek van webwinkels en nuanceringen aanbrengt in hun strategie zodat samenwerking kan blijven bestaan. Wij zien ook dat het medialandschap veranderd en samensmelt met retail (amazonisering). Dat is een trend en een uitdaging die we met de hele branche moeten aandurven en waarin informatie delen kan leiden tot een betere klantbeleving, maar niet met zo'n vaart en niet zonder goede afstemming/aansluiting.

  Vriendelijke groet,

  Jeremiah Albinus
  Online Marketing Manager
  fonQ.nl

  P.S @Webwinkeliers Als jullie een gevoel willen krijgen op hoeveel je via CPS zou gaan afrekenen op basis van huidig verkeer van Beslist via Google Analytics. Ga naar Google Analytics=> Zet het datumbereik op een relevante periode (bijv. juni) =>ga naar conversies=> Muilti-channel trechters=> beste conversiepaden=> Zet 'padlengte' op 'alle' en zorg dat je onder conversie 'transactie hebt aangevinkt'. Stel de overzichtsperiode op '1', bij dagen voor conversie (want de cookietijd is 24 uur)=> selecteer bron/mediumpad=>onder geavanceerd zoeken 'opnemen' bron/mediumpad bevat 'beslist' (of een andere naam als je dit anders getagd hebt), druk op toepassen. Dan zie je het aantal conversies waar Beslist een touch point is geweest en waar je dan op CPS-basis zou afrekenen. Dit kan je vergelijken met wat je last click nu afrekent met beslist. Ook de omzet wordt dan inzichtelijk. Vermenigvuldig dit met een gemiddelde commissie van wat je daadwerkelijk verkoopt via Beslist uit dit schema http://cl.beslist.nl/pdf/cps_percentages_volledig.pdf (pak bijv. 10%) en het wordt inzichtelijk wat de kosten zullen worden. Overigens zegt dit niet dat je de omzet die je attribueert helemaal kwijtraakt mocht je erover te denken om te stoppen met Beslist. Wij schatten in dat we de helft van de omzet die we uit Beslist halen niet direct kunnen compenseren met een ander touchpoint en dus daadwerkelijk kunnen verliezen. De andere helft zouden we behouden in een aangepaste marketingmix, met daarin extra budget om de andere helft te gaan compenseren.

 2. Robert Francis op donderdag 17 juli, 2014 om 12:29

  Wederom ben ik het met Jeremiah eens. Het lijkt er inderdaad sterk op dat meneer Verpalen niet helemaal eerlijk is over de toekomstplannen van Beslist.nl. Ik blijf erbij dat het niet wensenlijk is dat een dergelijke partij zoveel data in handen krijgt. Wij zijn nu met voorbereidingen bezig om de pixel alleen te laden als een bezoeker vanaf Beslist.nl komt. Zo niet, dan laden wij de pixel dus niet en krijgt Beslist deze data ook niet. Zij krijgen via de pixel namelijk ook inzicht in hoeveel bezoek / sales we via andere sites zoals Kieskeurig krijgen. Lijkt mij geen goede zaak. Daarnaast vraag ik mij af waar het percentage op gebasseerd gaat worden. Voorts betwijfel ik of wij onze samenwerking met Beslist zullen voortzetten. Dat zal de tijd uitwijzen maar vooralsnog vermoed ik dat 2014 ons laatste jaar is met Beslist.

 3. Henk op donderdag 17 juli, 2014 om 12:55

  Fijn dat beslist op een aantal van de bezwaren in is gegaan.


  Beslist geeft wederom aan dat zij nooit de data die zij hebben samengesteld over individuele webshops nooit zullen doorgeven aan derden of te gebruiken om zelf op een ander business model over te stappen. Zoals ik al eerder aangaf zou het positief zijn als dit ook daadwerkelijk in het contract of overeenkomst of dergelijken zou komen te staan in plaats van alleen toezeggingen via sites van derden, zoals deze. (ik heb het hier dus niet over privacygevoelige data van de bezoekers van beslist.nl maar over het doorgeven van bijv. omzetgegevens van shops of verkoopcijfers van bijv een specifieke productgroep.)


  Verder mis ik enige vorm van commentaar over wat er gebeurt als een klant een bestelling onder voorruitbetaling of rembours niet betaalt of wanneer een product geretourneerd wordt.
  Naar mijn mening is dat namelijk (in tegenstelling tot voorgaande is dit op korte termijn) het grootste zwakke punt in het hele cps verhaal. Aangesloten webwinkeliers lopen enorme risicos doordat voor retouren toch betaald moet worden. Ook kunnen concurrenten of grappenmakers hierdoor een kleine shop op zeer eenvoudige wijze ten onder brengen (plaats regelmatig een order onder vooruitbetalen of rembours en betaal die nooit. De shop is toch de % vergoeding verschuldigd aan beslist.nl). Het niet kunnen instellen van een maximum bedrag wat je wil uitgeven per dag maakt dit nog gevaarlijker.


  Bovenstaande is naar mijn mening echt belangrijk in het geval van beslist.nl omdat beslist.nl, naar mijn mening, in het verleden op verschillende momenten de plank volledig heeft misgeslagen. Daarnaast zijn wij, in het persoonlijk contact, ook op een dermate onprofessionele manier behandeld dat het vertrouwen bij ons in ieder geval volledig weg is. Daarbij komt nog wat Jeremiah schrijft:
  "De shopcaddy, het doorsturen van traffic vanuit onbekende trafficpartners, de winkelwagen, de popupclicks, en de soms onvoorspelbare explosieve groei in traffic met een verslechtering aan conversie zijn m.i. niet in het belang van webwinkels, maar in het belang van Beslist en hebben aan onze kant het vertrouwen aangetast. "


  Uit bovenstaande en de geschiedenis van beslist.nl zou de webshophouder dus, zoals Jeremiah aangeeft, inderdaad makkelijk kunnen concluderen dat beslist.nl puur voor het eigenbelang gaat. Om dit te voorkomen zou beslist.nl dan ook er goed aan doen om te zorgen voor:  1. duidelijkere voorwaarden en contracten wat betreft er gedaan wordt met de verkregen data
  2. betere regels voor retouren en onafgeronde orders
  3. de mogelijkheid om de conversiepixel alleen te laten zien bij die klanten die ook daadwerkelijk via beslist.nl zijn gekomen
  4. betere kostenbeheersing door bijv. een in te stellen limiet aan de kosten per dag

   

 4. Coen de Vries op donderdag 17 juli, 2014 om 13:30
  ADchieve.com

  Interessant om op deze wijze consequenties van verandering van CPC / CPS model transparant te maken. De punten die Jeremiah van Fonq aanstipt, zijn essentieel om als Etailer een gedegen afweging te maken.

  In de uitleg schetst Beslist dat factoren als marge, retouren een tijdrovende klus zijn aangezien de kwaliteit van het verkeer zelden een stabiel beeld geeft. Dit los van het model dat gehanteerd wordt. Van orgine is Beslist een prijsvergelijk: wat is de reden dat de switch wordt gemaakt naar reseller? 

  Net als in andere kanalen (o.a. AdWords) is het mijn inziens belangrijk om als E-tailer zelf de knoppen te bedienen, die leiden tot een succesvolle campagne ;) 

  Kees, zou je voor de volledigheid onderstaande aspecten kunnen toelichten? 

  - Dienen webshop na verandering van model rekening te houden met andere factoren in het beheer van Beslist campagnes? Zo ja, welke?

  - In affiliate marketing dient de webshop orders te keuren, mede om retouren te ondervangen. Wat is de reden waarom een dergelijke constructie niet wordt toegepast?

  - Hoe gaat Beslist om met conversieattributie (tools) nu een CPS model wordt gehanteerd?

 5. Tunis op donderdag 17 juli, 2014 om 14:22

  Jullie argumenten zijn heel sterk. Weet wel dat er met bovenstaande argumenten niets mee gedaan gaat worden. Een partij als Beslist.nl heeft daar zeer zeker intern over gebabbeld. Echter, de data die ze op deze manier binnen krijgen is goud waard!

  Ten eerste zou je het in theorie kunnen gebruiken voor eigen ontwikkelingen/concepten. Shops waarbij b.v. contractueel (wat de persoon ook zegt van Fonq) is opgenomen gaat ook niet werken. Beslist.nl kan in een later stadium gewoonweg het contract ontbinden en in een later stadium exact dezelfde producten gaan verkopen onder een andere label. Ten tweede, de data kan natuurlijk voor bakken met geld worden verkocht aan derden. Hier valt miljoenen mee te verdienen! Helemaal als ze een samenwerking aangaan met een bepaalde partij. 

  Al met al, op deze manier van werken moet eigenlijk geen enkele shop aan meewerken. Beslist.nl weet op deze manier vrijwel alles van je bedrijf .Je slaat (in de toekomst) je eigen ruiten in! 

  P.S.
  - Uitleg van Kees (met zijn argumenten) is zwak!

 6. Nico de Nooijer op donderdag 17 juli, 2014 om 14:43
  www.twitter.com/nicodenooijer

  Ik heb dit probleem inmiddels meerdere malen besproken met verschillende mensen binnen beslist.nl en ook uitgebreid mijn zorgen op e-mail gezet. Maar ik heb het vermoeden dat de beslissing al gemaakt is, ongeacht alle terechte zorgen van winkeliers.

  Waarschijnlijk gokt beslist.nl erop dat ze 80% van hun klanten behouden en dat de 20% die afscheid neemt in een later stadium weer terugkomt omdat beslist.nl tegen die tijd te machtig is geworden dat je wel moet.

  Daarom hoop ik dat veel webshops niet akkoord gaan met deze nieuwe gang van zaken. Het is ook goed om te zien dat er een aantal partijen dit heel serieus opneemt en in het openbaar hun mening geeft. 

  Het verbaasd me dat beslist.nl de klachen niet inhoudelijk behandeld. Er wordt teveel vanuit zichzelf gedacht en niet vanuit het perspectief van de klant. Waar ik werk zijn we de hele dag met niets anders bezig dan klanttevredenheid, de klant komt eerst en dan wij pas. Bij beslist is dit duidelijk andersom en niet alleen in dit specifieke geval.

  Voor ons is het in ieder geval duidelijk. Wij stoppen met beslist als dit doorgaat. Ik zal dit gebeuren blijven volgen en hoop dat er meer partijen van zich zullen laten horen.

   

 7. Johan op donderdag 17 juli, 2014 om 14:57

  Tot ziens beslist, genoeg alternatieven.

  Wij hebben al meer problmen met beslist gehad en gaan niet akkoord met de nieuwe voorwaarden.

 8. Henk op dinsdag 22 juli, 2014 om 19:10
  http://tweakers.net/nieuws/97417/websites-gebruiken-canvastekening-voor-trackingdoeleinden.html

  Misschien wel tekenend voor hoe door (onder andere) beslist.nl wordt omgegaan met de privacy van internetters en de overheersende drang om maar gegevens te kunnen verzamelen: http://tweakers.net/nieuws/97417/websites-gebruiken-canvastekening-voor-trackingdoeleinden.html

   

  Door het gebruik van deze "canvas fingerprints" kan een gebruiker niet voorkomen dat hij getracked wordt. Zelfs het uitschakelen uitschakelen van cookies helpt niet. Uit het artikel:

   

  "Aan de hand van unieke kenmerken van de computer, bijvoorbeeld de geïnstalleerde lettertypes, de tijd en browsergegevens, kan een gebruiker gevolgd worden, net als met cookies het geval is."

 9. Beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 13:26
  www.beslist.nl

  @Jeremiah Albinus Naar aanleiding van het geplaatste bericht op maandag 14 juli geeft beslist.nl graag antwoord op de gestelde vragen. Onderstaand worden deze stuk voor stuk behandeld. Schuingedrukt de vragen/opmerkingen en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Bedankt voor deze toelichting. In mijn reactie op het vorige artikel/de comments daar (http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2014/06/beslist.nl-cost-per-sale-schept-inspanningsverplichting/indexml) heb ik een aantal commerciële voorbeelden neergelegd van wat er mogelijk wordt als de CPS-uitrol in zijn geheel slaagt, welke machtspositie er dan ontstaat voor Beslist en wat daarin onze zorgen zijn.

  Hier zijn ze nog eens op een rijtje:

  1) Gerichtere keywordtargeting en outbidden/outclassen van retailers in de Google-SERP door Beslist.

  Net als in het huidige CPC-model, zal beslist.nl bij CPS gebruik blijven maken van de marketing kanalen die zorgen voor extra bezoek naar beslist.nl. Op dit moment stellen wij onze SEA-biedingen in a.d.h.v. de ingestelde CPC’s van onze klanten. Krijgen wij een lage CPC binnen, dan zullen we niet kunnen ‘outbidden’ of ‘outclassen’. Krijgen wij een hoge CPC binnen, dan is dat in sommige gevallen wel het geval zijn. Hierin zal in het CPS-model weinig veranderen, behalve dat we dan onze inkomsten moeten terugrekenen naar een eCPC, en daarmee onze bids moeten plaatsen. Hierbij geldt ook; indien wij lage commissiebedragen ontvangen, zullen we niemand kunnen outclassen. Indien wij hoge commissiebedragen ontvangen, dan zou dit eventueel wel kunnen voor komen. Uiteraard streven wij er naar om de resultaten voor onze webshops te vermenigvuldigen, want alleen dan zullen wij onze groeidoelstellingen kunnen verwezenlijken.

  2) Nog meer cookiebased (re)targeten nav eerder klik/koopgedrag (evt in samenwerking met derden) op klanten van retailers.

  Eigenlijk bestaat beslist.nl uit 2 delen; een groot deel van de consumenten gaat direct naar beslist.nl op zoek naar de beste deal. Het andere deel betrekken we via allerlei marketingkanalen. Net als SEA zijn ook (re)targeting belangrijke kanalen voor beslist.nl om bezoekers naar onze site te krijgen. Indien we deze kanalen beter kunnen inzetten, dan komt dit het rendement van de webshop ten goede.

  Dit sluit aan bij een opmerking verderop in de tekst: “… de soms onvoorspelbare explosieve groei in traffic met een verslechtering aan conversie”.

  Dit is een klacht die we vaker horen van onze klanten en dit heeft alles te maken met het huidige CPC-model. Een van de redenen dat dit gebeurd vloeit voort uit het volgende:
  Wanneer je nu een hoge CPC instelt op bijvoorbeeld ‘fietszadels’, dan gaat ons marketingteam aan de slag om zo veel mogelijk bezoekers binnen te halen op fietszadels. Onze sturing is sec gebaseerd op basis van de CPC die je hebt ingesteld met de assumptie dat dit een goed converterende productgroep is. Ons marketingteam koopt op basis hiervan traffic in en die sturen we door naar je webshop. Echter de toename in trafficvolume gaat niet perse gepaard met een conversieratio die 1-op-1 vergelijkbaar is met die van gisteren. En als je als marketeer er niet dagelijks je bidmanagement aanpast, dan ontdek je bijvoorbeeld na een maand dat je verliezen hebt geboekt op dit onderdeel en dat is uiteraard niet wat je wil. En dat is ook niet wat wij willen. Ook wij willen namelijk dat je tevreden bent over het feit dat je a) ontzettend veel sales via ons als kanaal krijgt en b) dat dit een positieve marge aan jouw kant realiseert.

  Om de zojuist genoemde a en b te bereiken hebben we de oplossing gevonden in CPS. Hierin wordt het risico op verlies verschoven van jou, de webshop, naar ons. Want wij gaan onze nek uitsteken door op voor jou relevante topics te adverteren. Als de hieruit voortvloeiende traffic niet of in onvoldoende mate leidt tot sales, dan doet het ons pijn in tegenstelling tot de webshop, wat in de CPC-situatie het geval kan zijn. Hiermee is het belang verschoven van de webwinkel naar beslist.nl om dagelijks constant de kwaliteit van de ingekochte traffic te monitoren, controleren en daarop bijsturen i.p.v. dat je dat zelf moet doen.  3) Kennis van koopgedrag gebruiken om op te schuiven als startpunt (en eindpunt met de winkelwagen) van een prijsvergelijker naar een amazonachtig-model (functioneren als webwinkel in de perceptie van de consument al dan niet met eigen voorraad).

  Nee, we zijn geen webshop met eigen voorraad en zullen dat nooit worden!

  En ja, we zullen gebruikers faciliteren om gemakkelijker online hun boodschap te doen. Een stap daarin is het kopen & afrekenen van producten van je webshop via het platform beslist.nl. We zullen daarbij de consument de keuze laten hoe hij/zij een transactie wil doen; Ofwel via de webshop, ofwel via de beslist.nl winkelwagen. Uiteraard gaan we de consument niet dwingen om via de beslist.nl winkelwagen z’n bestelling te doen.
  Redenen waarom de winkelwagen prima kan werken voor de webshop;
  a) De hoeveelheid sales die we voor je genereren. Bij iedere stap die een consument moet doen om tot afrekenen te komen is er een uitstappercentage. Door een product op beslist.nl direct in de winkelwagen te laten leggen i.p.v. doorklikken scheelt dat 1 stap en dat geeft dat we op dezelfde hoeveelheid bezoekers bijv. 106% sales kunnen genereren in plaats van de huidige 100%.
  b) Het afdekken van betalingsrisico’s voor de webshop. Indien een consument koopt via ons platform, dan garanderen we je die omzet. Achteraf betalen (en niet betalen), credit cardfakes e.d. zijn ons probleem, niet dat van de webshop. Tevens heb je binnen maximaal 3 dagen je geld binnen, ongeacht de betaalmethode.
  c) Lagere transactiekosten: we kunnen door onze volume gunstige tarieven bedingen. De transactiekosten liggen nu, ongeacht de betaalmethode op EUR 0,50 per transactie.
  d) En uiteraard zullen we onze site beter en makkelijker maken voor consumenten, zodat we later ook nog een USP hebben t.o.v. Google (Shopping), Amazon e.d. 
  4) Het beperkt mogelijk maken van de trafficoptimalisatie voor een webwinkel. Beslist bepaalt immers de positie van de retailers in de ranking, hier valt weinig meer op te sturen (hoewel het nav bovenstaand artikel mogelijk lijkt te zijn dat je eigen commissies kan gaan bepalen?).

  Hierin verandert in essentie niets. Waar je nu kunt bieden op CPC, kun je binnen CPS bieden op commissiepercentage, maar dan met een verminderd risico. Zoals eerder aangegeven, stuurt ons marketingteam op de ingestelde CPC’s met de aanname dat dit de juiste CPC’s zijn en dat de winkel vrolijk converteert, assortiment nog op voorraad heeft en dus tevreden is. De werkelijkheid leert ons dat dit niet altijd goed gaat, waardoor webwinkels soms voor verrassingen staan indien er niet dagelijks naar de kosten vs omzet wordt gekeken.

  Met CPS kun je volgens de huidige biedingstructuur je gewenste commissie instellen, waarna wij er ons razende best voor gaan doen om binnen die commissies, zo veel mogelijk sales te genereren. Uiteraard zullen wij de artikelen die het beste verkopen ook het beste positioneren, want daar is de consument waarschijnlijk het hardst naar op zoek.  Tevens is middels goed feedmanagement nog veel meer winst te behalen. Overdrijven in je levertijd (‘vandaag bestelt, gisteren in huis’ e.d.) leidde voorheen tot meer traffic, want het aantal clicks was leading voor je positie (wij kunnen op basis van CPC enkel aannemen dat meer clicks = meer sales). Met CPS kunnen we meekijken of meer traffic echt synoniem is aan meer sales en als dat het geval is dan sta je snel hoger. Is dat niet het geval, dan sta je snel lager. Dit lost tevens het probleem op dat wanneer een artikel niet meer verkoopt, dit snel wordt afgeschoten in ons algoritme. Hiermee ondervangen we het probleem dat je nog altijd te veel clicks ontvangt, terwijl je het artikel nog slechts in één incourante versie op voorraad hebt. Waar dit soort feedoptimalisaties in het CPC-model bij de webshop liggen, verschuiven ook die (risico’s) naar beslist.nl indien er op CPS wordt afgerekend. Hiermee wordt trafficoptimalisatie alleen maar gemakkelijker en zeker niet beperkt.

  5) De mogelijke handel in retaildata/ consumentencookies.

  Primair gebruiken we nu de consumentendata die we hebben enkel en alleen voor onze eigen marketingefforts. We hebben in ons hele bestaan geen enkele historie opgebouwd als cookieverkoper, terwijl we nu - met 500.000 unieke bezoekers per dag - al best wel wat weten over consumenten. Als we er al ooit iets mee gaan doen, dan zal dit toch echt binnen de letter van de wet moeten gebeuren en tevens moeten zowel de consumenten- als de aangesloten webshops er geen hinder/schade van ondervinden. Want immers; beslist.nl bevindt zich op het snijvlak tussen vraag en aanbod. Indien vraag en/of aanbod weg valt dan zitten we aan het fundament van ons bestaansrecht.

  Voor wat betreft retaildata verandert er niets in CPS t.o.v. CPC. Beslist.nl stelt retaildata beschikbaar aan geselecteerde derden. Het betreft hier geaggregeerde product- en prijsinformatie die (notabene) open een bloot op onze website staat. Om nu te voorkomen dat een ieder allerlei belastende spideractiviteiten ontplooit, bieden we liever een oplossing die deze vraag faciliteert. We adviseren een ieder hier hun voordeel mee te doen, anders doet je concurrent het. 

  6) Het onderscheidende vermogen van retailers op langere termijn ondermijnen (gebaseerd op klantdata en klantcontact) en afhankelijk maken van de toevoer van Beslist door consumenten steeds meer af te vangen.

  Ook dit antwoord kent twee kanten.

  Wij zijn er absoluut niet bij gebaad om het onderscheidend vermogen van de webshops te ondermijnen. Wanneer een webshop leuke producten aanbiedt, tegen een goede prijs, zich zonder uitzondering aan de gestelde levertijd houdt, een fantastische klantenservice heeft die altijd bereikbaar is… Waarom zou beslist.nl daar aan tornen?

  We proberen de consument maximale transparantie te bieden door hen laten zien wat jij als webshop in huis hebt, hoe goed je acteert in je dienstverlening en hoe dat is t.o.v. je concurrenten. Als je een ster bent laten we dat weten, als je een mindere god bent ook. Dit gegeven brengt voor veel webshops wel wat werk met zich mee. Je moet toch kritisch kijken naar je inkoop, je logistieke kwaliteiten en energie stoppen in je klantenservice. Want deze aspecten zijn doorslaggevend voor je succes op de lange termijn.

  Of we webwinkels afhankelijk willen maken van de toevoer van beslist.nl? Ja natuurlijk! Net als iedere zichzelf respecterende partij die wil uitblinken in z’n dienstverlening. Net als bol.com, Zalando, Google, Amazon, Facebook, Criteo en elk ander platform waar je je sales uit haalt willen wij ook graag zo belangrijk mogelijk voor je worden. Dit lijkt me een gezonde ambitie. Jij zou toch ook willen dat je van geen enkele factor afhankelijk bent, klanten gratis massaal je winkel binnen lopen en zonder morren producten kopen waar je onbeperkt hoge marges op draait? :)   

  Een Trojaans paard.

  Uit bovenstaand artikel, maar ook op datgene wat ik gelezen heb in het interview op http.webwinkelweblog.nl/marketing/beslist-mikken-op-vijftig-procent-groei.html worden bovenstaande zorgen eigenlijk alleen maar meer bevestigd. Het is opvallend dat de geforceerde uitrol van het CPS-model wordt gebracht door Beslist als een verbetering voor webwinkels en consumenten (relevanter verkeer/ positionering on-site en risiscoverkleining bij retailers op korte termijn). Dit is ook deels waar, maar afgezien van de momenteel hoge neergelegde commissies en zware voorwaarden (mbt bruto orders) zitten hier nog steeds veel meer voordelen voor Beslist in dan dat wordt gecommuniceerd. Wij zien de conversiepixel gepresenteerd worden als een Trojaans paard, waarvan het gevaar pas later duidelijk wordt als de pixel eenmaal op de bedankpagina's staat. Met de koopdata kan Beslist niet alleen zijn eigen platform optimaliseren, maar voornamelijk ook heel gericht verkeer inkopen via Google Adwords (waarvan Beslist zelf al zegt de grootste adverteerder in NL te zijn in het interview) om zich sterker tussen de zoekmachine en de retailers te positioneren dan het nu al doet en kliks af te vangen ipv meer organische leads te genereren. Beslist geeft aan dat ze het niet vindt kloppen dat bol.com of Amazon afkijkt wat er goed loopt bij webwinkels en dat dan zelf gaan verkopen, maar als mediapartij afkijken welke producten/merken goed converteren en daar in adwords zelf keywords op inkopen (en vervolgens retargeten) klopt m.i. ook niet helemaal. 

  Zie ook bovenstaande commentaren op punt 1 en 2.
  Ja, er zijn een aantal grote sites welke 100% draaien op autonoom bezoek, zijnde Facebook, Twitter en Google. Alle anderen zoals marktplaats, kieskeurig.nl, vergelijk.nl, startpagina, bol.com, amazon draaien voor een groot deel op hun marketingactiviteiten, waarbij ze ook veel traffic halen uit de genoemde grote 3 en allerlei andere kanalen waar ze adverteren.
  Aan die grote partijen geven we met z’n allen ook heel makkelijk onze data weg, waarmee zij hun advertentiekanalen beter inrichten. Als je Analytics gebruikt en tevens adverteert in Google, dan weet Google erg veel over je bezoekers en hun gedrag. De info die ze dankzij jouw site over consumenten hebben vergaard, gebruiken ze ook om de advertenties van jouw concurrent beter kunnen targeten.
  Heb je Facebook like-buttons op je site? Facebook gebruikt die info uiteraard ook om hun ads daar op af te stemmen. Maak je gebruik van bijv. een Criteo om je traffic te retargeten? Dan mag je er ook op rekenen dat ze je kopers zo nauwkeurig mogelijk profileren, zodat ze ook je concurrenten beter kunnen gaan bedienen.
  Kortom: als je niet wilt dat anderen iets van je klanten weten, dan moet je nergens aan meedoen. Hierin zal je altijd de afweging tussen de voor- en nadelen van een dienstverlener moeten maken. En dit geldt ook in casu beslist.nl: je moet voor jezelf uitmaken of je de voordelen vindt opwegen tegen de mogelijke nadelen die je ziet. Indien die balans negatief uit slaat, dan betreuren we dit, maar je moet zeker niet doen wat je slecht voor jezelf vindt.        Verder wordt in het interview aangegeven dat Beslist 'niet rondstrooit met de info die ze nu hebben' en dat 'een lijst opstellen van wat er niet mag nergens op slaat'. Vrij vertaald zouden ze dan op basis van een gevraagd vertrouwen volledige vrijheid behouden om datgene te doen met de data wat ze willen. Het argument dat innovatie altijd ten bate zal zijn van de webwinkels is ook niet valide als we kijken naar onze eigen ervaringen. De shopcaddy, het doorsturen van traffic vanuit onbekende trafficpartners, de winkelwagen, de popupclicks, en de soms onvoorspelbare explosieve groei in traffic met een verslechtering aan conversie zijn m.i. niet in het belang van webwinkels, maar in het belang van Beslist en hebben aan onze kant het vertrouwen aangetast. En vertrouwen is precies waar het om draait in het geval van het plaatsen van een conversiepixel.

  Een goede klant-leverancier relatie is uiteraard gebaseerd op vertrouwen. Desalniettemin zijn ook wij mensen en hebben we niet altijd alles perfect gedaan, alhoewel dat voor de gehele organisatie wel het streven is. Onder aan de streep geldt echter dat we nu een relatie hebben met zo’n 10.000 webshops en met iedereen een opzegtermijn van 1 werkdag hanteren. Tevens heeft iedereen heden ten dage een meetpakket om dagelijks te kunnen controleren in hoeverre we voor je te ‘vertrouwen’ zijn aangaande de basis van voor je doen: sales leveren tegen een bepaalde vergoeding.

  Alle zaken die het vertrouwen in beslist.nl hebben geschaad (zijnde; onbekende trafficpartners, popupclicks en onvoorspelbare traffic) worden weg genomen met CPS. Het risico van goed converterende bezoekers ligt niet meer bij de webwinkel, maar bij beslist.nl.  

  Samenwerken met Beslist

  We hopen met Beslist te blijven samenwerken in de toekomst. We zien het namelijk in potentie als een krachtig medium waarvan we weten dat het in bepaalde productgroepen waarde toevoegt als touch point in customer journeys. Ook vinden we het positief dat er naast Google een concurrerend medium ontstaat waar een consument terecht kan voor een winkeloverstijgend aanbod. We zien Beslist als een prijsvergelijker met extra shoppingfeatures, een plek waar wij als adverteerder gericht en relevant verkeer kunnen inkopen en optimaliseren.

  Wij willen Beslist echter niet geforceerd in het zadel helpen als het start- en eindpunt van online shopping. 

  Jammer :), je kunt er zo je voordeel mee doen, maar indien dat niet wordt ingezien dan blijft Google het start en eindpunt. Met een dito afhankelijkheid.

  Als zij het merendeel van hun traffic uit Google halen vinden we het moeilijk om te geloven dat daar geen ambitie in ligt, gezien de wens voor flinke groei. We zien Beslist ook liever niet als een partij die tussen retailers en Google in gaat zitten om kliks af te vangen ..’

  Op dit moment komt zo’n 30% van de door ons gegenereerde sales voort uit consumenten die direct naar beslist.nl komen om de juiste deal te vinden. Ons primaire doel is om dit aandeel te laten stijgen en deze mensen weg te snoepen bij Google. Dit zal echter alleen lukken door een beter platform van beslist.nl te maken. Het beter positioneren van assortiment en shops, met behulp van de werkelijke sale-informatie gaat ons daarbij helpen. Ook zonder deze informatie zijn we qua autonoom bezoek flink gegroeid in de afgelopen jaren en zelfs explosief in het afgelopen jaar. 

  en zeker niet als een partij die vrij is om te doen en laten wat ze wilt met alle data (koopgedrag en cookies) van de online retail in Nederland zonder gebonden te zijn aan enige restricties die op papier zijn gezet. Als Beslist vasthoudt aan het CPS-model en diens huidige voorwaarden omtrent de conversiepixel /commissies, zien wij ons gedwongen om te kiezen voor het belang van fonQ.nl op langere termijn en te stoppen met de samenwerking. We hopen echter dat Beslist het niet zover laat komen, luistert naar de terechte kritiek van webwinkels en nuanceringen aanbrengt in hun strategie zodat samenwerking kan blijven bestaan. Wij zien ook dat het medialandschap veranderd en samensmelt met retail (amazonisering). Dat is een trend en een uitdaging die we met de hele branche moeten aandurven en waarin informatie delen kan leiden tot een betere klantbeleving, maar niet met zo'n vaart en niet zonder goede afstemming/aansluiting.  Vriendelijke groet,

  Jeremiah Albinus
  Online Marketing Manager
  fonQ.nl

  P.S @Webwinkeliers Als jullie een gevoel willen krijgen op hoeveel je via CPS zou gaan afrekenen op basis van huidig verkeer van Beslist via Google Analytics. Ga naar Google Analytics=> Zet het datumbereik op een relevante periode (bijv. juni) =>ga naar conversies=> Muilti-channel trechters=> beste conversiepaden=> Zet 'padlengte' op 'alle' en zorg dat je onder conversie 'transactie hebt aangevinkt'. Stel de overzichtsperiode op '1', bij dagen voor conversie (want de cookietijd is 24 uur)=> selecteer bron/mediumpad=>onder geavanceerd zoeken 'opnemen' bron/mediumpad bevat 'beslist' (of een andere naam als je dit anders getagd hebt), druk op toepassen. Dan zie je het aantal conversies waar Beslist een touch point is geweest en waar je dan op CPS-basis zou afrekenen. Dit kan je vergelijken met wat je last click nu afrekent met beslist. Ook de omzet wordt dan inzichtelijk. Vermenigvuldig dit met een gemiddelde commissie van wat je daadwerkelijk verkoopt via Beslist uit dit schema http://cl.beslist.nl/pdf/cps_percentages_volledig.pdf (pak bijv. 10%) en het wordt inzichtelijk wat de kosten zullen worden. Overigens zegt dit niet dat je de omzet die je attribueert helemaal kwijtraakt mocht je erover te denken om te stoppen met Beslist. Wij schatten in dat we de helft van de omzet die we uit Beslist halen niet direct kunnen compenseren met een ander touchpoint en dus daadwerkelijk kunnen verliezen. De andere helft zouden we behouden in een aangepaste marketingmix, met daarin extra budget om de andere helft te gaan compenseren.

  Als aanvulling op deze goede tip van Jeremiah; het is mogelijk om op beslist.nl te ‘schaduwdraaien’. De webwinkel plaatst de conversiepixel, maar blijft op CPC afrekenen. Beslist.nl kan na de afgesproken periode exact weergeven wat de kosten zouden zijn geweest indien er op CPS was afgerekend. Deze gegevens kunnen vervolgens naast de gegevens van het eigen meetpakket gelegd worden, om daarna een conclusie te trekken.

  Indien hieromtrent vragen zijn, dan horen wij dat graag op sales@beslist.nl en/of 026-3190410.

 10. Beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 13:37
  www.beslist.nl

  @Coen de Vries Naar aanleiding van het geplaatste bericht op donderdag 17 juli geeft beslist.nl graag antwoord op de gestelde vragen. Onderstaand worden deze stuk voor stuk behandeld. Schuingedrukt de vragen/opmerkingen en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Interessant om op deze wijze consequenties van verandering van CPC / CPS model transparant te maken. De punten die Jeremiah van Fonq aanstipt, zijn essentieel om als Etailer een gedegen afweging te maken.
  In de uitleg schetst Beslist dat factoren als marge, retouren een tijdrovende klus zijn aangezien de kwaliteit van het verkeer zelden een stabiel beeld geeft. Dit los van het model dat gehanteerd wordt. Van orgine is Beslist een prijsvergelijk: wat is de reden dat de switch wordt gemaakt naar reseller?

  Net als in andere kanalen (o.a. AdWords) is het mijn inziens belangrijk om als E-tailer zelf de knoppen te bedienen, die leiden tot een succesvolle campagne ;)

  Kees, zou je voor de volledigheid onderstaande aspecten kunnen toelichten?

  - Dienen webshop na verandering van model rekening te houden met andere factoren in het beheer van Beslist campagnes? Zo ja, welke?

  Ja zeker. Je zult ook bij CPS goed moeten bepalen wat je kosten en marge per concrete productsoort zijn. Op basis daarvan kun je je CPS percentages instellen. Des te nauwkeuriger je dit doet, des te beter rendeert je campagne. Stel, je verkoopt kleding binnen een marge van 10% en 40%. Je stelt gemakshalve in 1 keer 10% commissie in, dan zal je campagne niet optimaal renderen. Bij sommige productgroepen zul je best wel wat verkopen, maar met een marge van nul. Echter op de productgroepen waar je een hogere marge hebt, zul je niet mee kunnen gezien de biedingen van anderen. Kortom: steek er energie in, maak er maatwerk van en je haalt er vele malen meer uit. Het voordeel van CPS is natuurlijk dat je dit allemaal niet dagelijks hoeft te doen, tenzij je margeniveaus constant zeer sterk fluctueren. 

  - In affiliate marketing dient de webshop orders te keuren, mede om retouren te ondervangen. Wat is de reden waarom een dergelijke constructie niet wordt toegepast?

  We nemen één stap tegelijk. De eerste stap is het aanbieden van een model waarin je de campagne een stuk beter kan beheersen. Bij het instellen van de commissiepercentages zal je nu dus rekening houden met de retourpercentages op de verschillende productgroepen, zoals dat bij CPC ook het geval is. Een volgende stap zou een model kunnen zijn waarbij het afkeuren van orders mogelijk is.

  - Hoe gaat Beslist om met conversieattributie (tools) nu een CPS model wordt gehanteerd?

  In de huidige opzet rekenen we sales af op basis van een zeer causaal verband tussen click en verkoop. Daarnaast zullen we (steeds) meer inzicht verlenen de rol van beslist.nl in je gehele online marketing. Natuurlijk zullen we inzicht gaan geven in bestellingen waar beslist.nl wel in de loop heeft gezeten, maar waar geen commissie voor is gerekend. Op deze manier is het voor de webshop mogelijk om nog veel nauwkeuriger te bepalen welke commissiepercentages hij kan instellen voor de verschillende productgroepen. Echter zal je natuurlijk zelf ook je statistieken moeten verzamelen en je eigen visie moeten hebben op de attributie van beslist.nl, zodat je ons kunt controleren op wat we beweren. Daar kan uitkomen dat we meer voor je doen, dan waar we je voor factureren en dat kan ook andersom zijn. We zullen je in ieder geval vrij goed kunnen voorspellen hoeveel sales je mist zonder beslist.nl. Indien je dat test, dan zie je ook daadwerkelijk welke invloed er echt is. 

  Met vriendelijke groet,

  Beslist.nl

   

 11. Arjan - redactie Twinkle op donderdag 24 juli, 2014 om 13:51

  Uit een inventarisatie van Twinkle blijkt dat grote adverteerders van Beslist.nl het platform in de ban doen als de nieuwe voorwaarden niet worden bijgesteld. Het gaat behalve om Fonq.nl ook om Bol.com, Wehkamp.nl en Coolblue.

 12. Kees Verpalen - CEO beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 14:22
  www.beslist.nl

  @Robert Francis Naar aanleiding van het geplaatste bericht op donderdag 17 juli geeft beslist.nl graag reactie op de geplaatste opmerking.

  Schuingedrukt de opmerking en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Wij zijn nu met voorbereidingen bezig om de pixel alleen te laden als een bezoeker vanaf Beslist.nl komt. Zo niet, dan laden wij de pixel dus niet en krijgt Beslist deze data ook niet. Zij krijgen via de pixel namelijk ook inzicht in hoeveel bezoek / sales we via andere sites zoals Kieskeurig krijgen. Lijkt mij geen goede zaak. 

  We willen graag grip hebben op de volledigheid en de juistheid van de metingen en daarom vragen we alle sales door te meten. Als je de pixel deels gaat laden, dan hebben we geen middelen om te controleren of de metingen op alle plekken überhaupt nog wel draaien.
  De aard van de ‘nieuwe deal’ is ook gebaseerd op een stukje open boekhouding; als je zelf gaat bepalen wanneer je het script runt, dan kun je dat bijvoorbeeld ook de helft van de keren doen en aangezien het ook om onze boterham gaat, willen we graag enig zicht hebben op wat de werkelijkheid is.
  En tenslotte willen we graag weten wat er goed (en niet goed) bij je verkoopt in het algemeen. Het kan immers zo zijn dat we kansen voor je missen door bijvoorbeeld uitverkochte producten uit je assortiment hoog te plaatsen binnen beslist.nl en producten die nu goed lopen weer te laag ranken. Feitelijk vertel je ons met de pixel volautomatisch middels het script welke producten wij voor jouw in de etalage moeten zetten, zodat wel voor deze artikelen meer omzet voor je gaan realiseren. 

  Daarnaast vraag ik mij af waar het percentage op gebasseerd gaat worden. Voorts betwijfel ik of wij onze samenwerking met Beslist zullen voortzetten. Dat zal de tijd uitwijzen maar vooralsnog vermoed ik dat 2014 ons laatste jaar is met Beslist.

  Het CPS percentage is per productsoort en per merk in te stellen en heeft overal een bepaalde ondergrens. Deze ondergrens is voor het gros van de webshops een prima te halen percentage van de marge die je op een bepaald soort producten hebt. Om meer sales te genereren kun je vervolgens hoger bieden, zoals dat met CPC ook het geval is en was.

   

 13. Kees Verpalen - CEO beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 14:40
  www.beslist.nl

  @Henk Naar aanleiding van het geplaatste bericht op 17 juli geeft beslist.nl graag antwoord op de opmerkingen. Schuingedrukt de vragen/opmerkingen en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Fijn dat beslist op een aantal van de bezwaren in is gegaan.

  Beslist geeft wederom aan dat zij nooit de data die zij hebben samengesteld over individuele webshops nooit zullen doorgeven aan derden of te gebruiken om zelf op een ander business model over te stappen. Zoals ik al eerder aangaf zou het positief zijn als dit ook daadwerkelijk in het contract of overeenkomst of dergelijken zou komen te staan in plaats van alleen toezeggingen via sites van derden, zoals deze. (ik heb het hier dus niet over privacygevoelige data van de bezoekers van beslist.nl maar over het doorgeven van bijv. omzetgegevens van shops of verkoopcijfers van bijv een specifieke productgroep.)

  Er zijn 2 redenen waarom dat niet is opgenomen in de overeenkomsten. 

  1) We houden van zo bondig mogelijke overeenkomsten. We kunnen er voor kiezen om iedere mogelijke gebeurtenis te beschrijven met een boekwerk als gevolg, maar dat is niet de gewoonte hier in Nederland.
  2) Wij snappen best dat je niet wilt dat je webshopdata zomaar verkocht gaat worden aan je concurrent. Als we dat al ooit zouden willen, dan doen we dan één keer en dan is het hoogstwaarschijnlijk klaar met onze relatie. Kortom: wij hebben er niet echt veel baat bij.
  Wat we waarschijnlijk wel willen doen in de toekomst is je anonieme informatie beschikbaar stellen, waarmee je je assortiment kunt verbeteren. Bijvoorbeeld om je informatie te geven over je productpricing versus de rest van de markt. Dat zal geen informatie zijn die je in de directe zin zal schaden of je business blootlegt aan je concurrent.
  Het zal overigens ook niet zo zijn dat je voor deze info in de buidel moet gaan tasten. Wij hebben er namelijk baat bij dat we je ondersteunen om je business te kunnen uitbreiden; dan kunnen we onze business met jou webshop namelijk ook uitbreiden.


  Verder mis ik enige vorm van commentaar over wat er gebeurt als een klant een bestelling onder voorruitbetaling of rembours niet betaalt of wanneer een product geretourneerd wordt.
  Naar mijn mening is dat namelijk (in tegenstelling tot voorgaande is dit op korte termijn) het grootste zwakke punt in het hele cps verhaal. Aangesloten webwinkeliers lopen enorme risicos doordat voor retouren toch betaald moet worden. Ook kunnen concurrenten of grappenmakers hierdoor een kleine shop op zeer eenvoudige wijze ten onder brengen (plaats regelmatig een order onder vooruitbetalen of rembours en betaal die nooit. De shop is toch de % vergoeding verschuldigd aan beslist.nl). Het niet kunnen instellen van een maximum bedrag wat je wil uitgeven per dag maakt dit nog gevaarlijker.

  In zowel het CPC-model als het CPS model zijn alle variabelen waarmee je rekening moet houden (retouren, er wordt niet betaald e.d.) hetzelfde als bij CPC. Om de juiste CPC te bepalen dien je deze variabelen ook goed in zicht te hebben. Eén van de belangrijkste variabele waar je je druk om moet maken met CPC is de conversieratio op de traffic van beslist.nl. Wat is de conversieratio op de verschillende productsoorten en welke CPC past daar dan bij? Dat is een aardig klus met een website die 500.000 bezoekers per dag heeft, maar die echt niet iedere dag dezelfde zijn en dus ook grillig gedrag kunnen vertonen. Met CPS ben je deze grillige variabele kwijt. Kortom: we maken een eerste stap om het makkelijker te maken om je campagne goed in te richten en beheersbaar te houden. Een stap hierna - om het nog een stapje beter te maken - zou zijn om te schakelen op netto-CPS.


 14. Kees Verpalen - CEO beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 14:48
  www.beslist.nl

  @Tunis Naar aanleiding van het geplaatste bericht op 17 juli geeft beslist.nl graag antwoord op de opmerkingen. Schuingedrukt de opmerkingen en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Jullie argumenten zijn heel sterk. Weet wel dat er met bovenstaande argumenten niets mee gedaan gaat worden. Een partij als Beslist.nl heeft daar zeer zeker intern over gebabbeld. Echter, de data die ze op deze manier binnen krijgen is goud waard!

  Ten eerste zou je het in theorie kunnen gebruiken voor eigen ontwikkelingen/concepten. Shops waarbij b.v. contractueel (wat de persoon ook zegt van Fonq) is opgenomen gaat ook niet werken. Beslist.nl kan in een later stadium gewoonweg het contract ontbinden en in een later stadium exact dezelfde producten gaan verkopen onder een andere label. Ten tweede, de data kan natuurlijk voor bakken met geld worden verkocht aan derden. Hier valt miljoenen mee te verdienen! Helemaal als ze een samenwerking aangaan met een bepaalde partij.

   

  Al met al, op deze manier van werken moet eigenlijk geen enkele shop aan meewerken. Beslist.nl weet op deze manier vrijwel alles van je bedrijf .Je slaat (in de toekomst) je eigen ruiten in!

   1. Eigen concepten:
  We zien nu op basis van clicks van consumenten, geboden CPC’s op verschillende producten en productengroepen nu ook prima waar er qua sales potentie ligt. Als we zelf webshop zouden willen spelen, dan kunnen we dat ook zonder CPS. Of hadden dat al lang gedaan kunnen hebben. Het is echter een keuze om dat niet te doen. We hebben namelijk geen enkele ambitie in die richting. We zijn een IT-bedrijf en geen (r)etailer. Al zouden we het willen worden dan hebben nog wel wat hobbels te nemen. Momenteel werken hier namelijk 0 inkopers, 0 magazijnmedewerkers, 0 logistieke mensen en 0 mensen in de klantenservice. Online Markeers zijn er wel veel, want dat is het specialisme van beslist.nl. 

  2. Miljoenen verdienen aan data:

  Feitelijk vormen we een verlengstuk van je eigen online marketing. Onze kracht is dat we aanhoudend met focus kunnen werken aan die online marketing. We hebben geen afleiding door inkoop, logistiek, klantenservice e.d. En mede door de jarenlange ervaring maakt o.m. die focus dat we er goed is zijn geworden.

  Welke dienstverlening je ook wenst, CPC of CPS, als je ons een vergoeding biedt om voor je aan de bak te gaan om je producten te verkopen, dan gaat ons marketingteam aan de slag om jouw doelgroep te vinden. Veelal wordt er door webwinkels aangenomen dat het publiek op beslist.nl er ‘gewoon is’, maar dat is slechts deels zo. 50% van de sales die we je leveren vloeit voort uit allerhande online marketinginspanningen die het marketingteam realiseert.
  Dat is voor de meeste webshops super handig, want niet iedereen is even bedreven in het optimaal bedienen van traffickanalen zoals Facebook, Google, Marktplaats, (re)targeting etc. Kortom: ook al adverteer je als shop niet zelf op Facebook, dan staan wij er wel om de relevante bezoekers naar van beslist.nl te halen en deze vervolgens naar je door te sturen.

  Mijoenen verdienen met data? Ja graag dus, maar wel door de kennis die we vergaren in te zetten om onze online marketing te verbeteren. Dan worden we een groter kanaal van voor je waar je vervolgens geheel performance based kunt afrekenen. Dat zou niet het allerergste moeten zijn wat je in het leven kan overkomen (dit is een understatement.. :).

  Tevens zullen we onze site beter maken, zodat er meer consumenten Google zullen overslaan in hun zoektocht naar de beste deal. De site maken we beter door te weten wat je wel en niet goed verkoopt. Mocht het in de huidige (cpc-) situatie voorkomen dat je bij een populair product de prijs EUR 100 hebt staan i.p.v. de EUR 1000 die het eigenlijk moet kosten, dan gebeuren er 2 dingen. In de eerste plaats betaal je je blauw voor CPC-traffic die niks oplevert. In de tweede plaats zijn consumenten ontevreden over de kwaliteit van je webshop én van beslist.nl, omdat de informatie niet klopt. Het CPC-model wordt gevoed met al die clicks op dat product, wat eigenlijk 1000 euro had moeten kosten, waardoor je de dag erna nóg hoger in de ranking staat. Niet ideaal dus. Met CPS zien we direct ‘veel clicks, geen sales, dus weg er mee’. 

  Dat is de wijze waarom we geld gaan verdienen met data. Een beter product maken, waardoor je nóg meer aan beslist.nl hebt.

   

 15. Kees Verpalen - CEO beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 14:54
  www.beslist.nl

  @Nico de Nooijer Naar aanleiding van het geplaatste bericht op 17 juli geeft beslist.nl graag antwoord op de opmerkingen. Schuingedrukt de vragen/opmerkingen en daaronder de reactie van beslist.nl.

  Ik heb dit probleem inmiddels meerdere malen besproken met verschillende mensen binnen beslist.nl en ook uitgebreid mijn zorgen op e-mail gezet. Maar ik heb het vermoeden dat de beslissing al gemaakt is, ongeacht alle terechte zorgen van winkeliers.

  Waarschijnlijk gokt beslist.nl erop dat ze 80% van hun klanten behouden en dat de 20% die afscheid neemt in een later stadium weer terugkomt omdat beslist.nl tegen die tijd te machtig is geworden dat je wel moet.

  Daarom hoop ik dat veel webshops niet akkoord gaan met deze nieuwe gang van zaken. Het is ook goed om te zien dat er een aantal partijen dit heel serieus opneemt en in het openbaar hun mening geeft.

  Het verbaasd me dat beslist.nl de klachen niet inhoudelijk behandeld. Er wordt teveel vanuit zichzelf gedacht en niet vanuit het perspectief van de klant. Waar ik werk zijn we de hele dag met niets anders bezig dan klanttevredenheid, de klant komt eerst en dan wij pas. Bij beslist is dit duidelijk andersom en niet alleen in dit specifieke geval.

  Voor ons is het in ieder geval duidelijk. Wij stoppen met beslist als dit doorgaat. Ik zal dit gebeuren blijven volgen en hoop dat er meer partijen van zich zullen laten horen.

  We snappen heel goed dat je je zorgen maakt over een overgang van het één naar het ander en zeker indien je nu de boel goed voor elkaar hebt. De onzekere factor is onprettig. Stel voor jezelf goed vast zonder de emotie de boventoon te laten voeren of het zakelijk goed is om bij beslist.nl mee te doen. In ieder geval hebben we sinds begin juni al enkele honderden shops kunnen verblijden met de CPS dienstverlening, en daar zijn er talloze onder die inmiddels verdubbeld zijn in omzetvolume en dat nu binnen een veilige bandbreedte in verhouding tot de kosten.

 16. @Kees Verpalen op donderdag 24 juli, 2014 om 17:04

  @ Kees Verpalen

  Dank voor je toelichting. Heel veel woorden maar je zegt heel weinig. 

  Ik citeer: "Momenteel werken hier namelijk 0 inkopers, 0 magazijnmedewerkers, 0 logistieke mensen en 0 mensen in de klantenservice. Online Markeers zijn er wel veel, want dat is het specialisme van beslist.nl".

  Het woord "momenteel" is meer dan veelzeggend. Op dit moment hebben jullie de capaciteiten niet om het zelf te realiseren maar zodra er inzage is in bepaalde producten en kanalen is de sprong heel makkelijk te maken. Waarom bezoekers doorsturen naar een shop als jullie t.z.t. een eigen shop hebben met dezelfde producten?

  En zo verder..

  Ik citeer: "Feitelijk vormen we een verlengstuk van je eigen online marketing. Onze kracht is dat we aanhoudend met focus kunnen werken aan die online marketing"

  Dat is prima en dat is ook de insteek van heel veel shops (en daar worden jullie ook voor beloond). Echter, waarom dient een shop dan een conversiepixel te implementeren waarbij jullie ook inzage krijgen wat een shop doet met andere kanalen?

  Sorry dat ik het zeg, je ontloopt/negeert compleet datgene waar vele shops mee zitten en dat is de conversiepixel. Zoals je al reeds hebt vernomen zijn partijen als Fonq.nl, Coolblue & Wehkamp not amused met jullie beleidswijziging. Dit hebben jullie vast al intern ingecalculeerd dat het zou gebeuren en jullie hopen waarschijnlijk dat 80% van de overige klanten wel gewoon klant blijft. 

  Tevens ben ik nog steeds van mening dat de (aangesloten) webshops op deze manier van werken je eigen ruiten inslaat. Ik raadt iedereen dan ook ten zeerste af om te werken op basis van jullie nieuwe methode.

  Kortom: jullie beleidswijziging is op geen enkele manier te verkopen aan je klanten! 17. @Kees Verpalen op donderdag 24 juli, 2014 om 17:05

  Ter info voor Kees: bovenstaande reactie heb ik "Tunis" geschreven.

 18. Kees Verpalen - CEO beslist.nl op donderdag 24 juli, 2014 om 19:00
  beslist.nl

  <cite>@Tunis
  </cite>

  Ik citeer: "Momenteel werken hier namelijk 0 inkopers, 0 magazijnmedewerkers, 0 logistieke mensen en 0 mensen in de klantenservice. Online Markeers zijn er wel veel, want dat is het specialisme van beslist.nl".

  Het woord "momenteel" is meer dan veelzeggend. Op dit moment hebben jullie de capaciteiten niet om het zelf te realiseren maar zodra er inzage is in bepaalde producten en kanalen is de sprong heel makkelijk te maken. Waarom bezoekers doorsturen naar een shop als jullie t.z.t. een eigen shop hebben met dezelfde producten?

  >> Ik wilde enkel duiden, dat we niet snel een shop gaan worden, omdat we daar totaal niet op zijn ingericht.
  En als we het al zouden doen - en ik benadruk nogmaals maar: 0 ambitie die kant op - en jij vindt dat niet leuk, dan hou je er alsnog mee op, op het moment dat we er mee beginnen en dan zitten we met die mooie data over wat in het verleden leuk verkocht.


  En zo verder..

  Ik citeer: "Feitelijk vormen we een verlengstuk van je eigen online marketing. Onze kracht is dat we aanhoudend met focus kunnen werken aan die online marketing"

  Dat is prima en dat is ook de insteek van heel veel shops (en daar worden jullie ook voor beloond). Echter, waarom dient een shop dan een conversiepixel te implementeren waarbij jullie ook inzage krijgen wat een shop doet met andere kanalen?

  >> We zien niet de andere kanalen. We zien enkel wat er verkoopt iha vs. wat er verkoopt via ons als kanaal. Scripts staan ook enkel achteraan in het transactieproces, dus daar kunnen wij in ieder geval niet zien via welke weg de traffic verder is binnengekomen.
  Hetgeen wij willen zien is dat er vraag is naar product X, voor welke wij de vraag hebben onderschat, om er vervolgens voor te zorgen dat we er als de wiedeweerga mee aan de slag gaan.


  Sorry dat ik het zeg, je ontloopt/negeert compleet datgene waar vele shops mee zitten en dat is de conversiepixel. Zoals je al reeds hebt vernomen zijn partijen als Fonq.nl, Coolblue & Wehkamp not amused met jullie beleidswijziging. Dit hebben jullie vast al intern ingecalculeerd dat het zou gebeuren en jullie hopen waarschijnlijk dat 80% van de overige klanten wel gewoon klant blijft.

  >> Het probleem van deze 'groten' is dat ze zelf ook heel bedreven zijn in online marketing en dat ze ons daar liever helemaal niet tegenkomen als 'concurrent' op ad-posities in allerlei media. Ze zullen ook niet graag zien dat we TV-commercials maken en consumenten proberen te overtuigen dat wij een mooi startpunt zijn om je online aankoop te doen. Dat kost ze nl. in effectiviteit in hun campagne met proposities à la 'grootste warenhuis'.
  Dus ja, wij zijn elkaars partners en hebben elkaar nodig en aan de andere kant schuurt het ook her en der wat.

  En of we nu op CPC- of CPS-basis werken is in deze niet echt relevant; het enige wat geldt is dat er angst is dat we als beslist.nl nog beter en groter worden, dankzij de betere informatie die we vanuit hun shop ontvangen. Ze hebben ook op het netvlies dat ze hèt start- en eindpunt van de online shopper willen worden en des te meer concurrenten je daarop hebt, des te lastiger het zal worden dat doel ook daadwerkelijk te bereiken.

  Intrinsiek is niet iedereen 'tegen' CPS. Met één van je bovengenoemde partijen werkten we tot 2006 samen op basis van CPS en toen was men heeel boos bij onze boodschap 'het wordt CPC'. En ja, dat kostte ons toen deze klant en ja, die kwam daarna ook vlot weer terug.
  Tevens ben ik nog steeds van mening dat de (aangesloten) webshops op deze manier van werken je eigen ruiten inslaat. Ik raadt iedereen dan ook ten zeerste af om te werken op basis van jullie nieuwe methode.

  Kortom: jullie beleidswijziging is op geen enkele manier te verkopen aan je klanten!

  >> Traditioneel is het zo dat samenwerken - zeker in de retail - vaak gepaard gaat met wantrouwen en vervolgens het afschermen van je kennis en informatie.
  Wij proberen in te zetten op een nieuwe manier van zakendoen met elkaar die een stuk opener is, dan wat in het verleden de gewoonte was. Ik denk dat deze tijd van technologische vooruitgang en transparantie die deze technologie ons biedt daarom vraagt.
  Wij vragen in deze om meer info met ons te delen met als doel dat we er beiden beter van worden.
  En ja, we pionieren op dat vlak; we steken onze nek nu uit in deze. Er zijn verder weinig partijen te vinden, waarmee je als shop op deze manier zaken kunt doen. En dat is nieuw en voor sommigen eng; en voor sommigen zo eng dat ze denken 'Wat zit hier achter? Word ik straks gepakt? En op welke manier?'.
  Kortom: als je denkt 'Die gasten zijn niet te vertrouwen', dan moet je vooral niet ingaan op het voorstel wat we je nu te bieden hebben. Maar we beloven je dat we de komende jaren aan je zullen bewijzen dat je het mis had!!

 19. Henk op zondag 27 juli, 2014 om 23:35

  In mijn reactie waarin ik schreef dat cps zeer gevaarlijk is omdat het makkelijk is om webshops op kosten te jagen kreeg ik het volgende antwoord:

   

  "In zowel het CPC-model als het CPS model zijn alle variabelen waarmee je rekening moet houden (retouren, er wordt niet betaald e.d.) hetzelfde als bij CPC. Om de juiste CPC te bepalen dien je deze variabelen ook goed in zicht te hebben. Eén van de belangrijkste variabele waar je je druk om moet maken met CPC is de conversieratio op de traffic van beslist.nl. Wat is de conversieratio op de verschillende productsoorten en welke CPC past daar dan bij? Dat is een aardig klus met een website die 500.000 bezoekers per dag heeft, maar die echt niet iedere dag dezelfde zijn en dus ook grillig gedrag kunnen vertonen. Met CPS ben je deze grillige variabele kwijt. Kortom: we maken een eerste stap om het makkelijker te maken om je campagne goed in te richten en beheersbaar te houden. Een stap hierna - om het nog een stapje beter te maken - zou zijn om te schakelen op netto-CPS."

   

  Dit is veels te eenvoudig geredeneerd. Het klopt dat bij CPC ook valse kliks kunnen worden gegenereerd. Echter: bij CPS is het vele male makkelijker om de webshop op kosten te jagen. Voor CPC zal je een botnet of iets dergelijks moeten gebruiken om de vele duizenden kliks te genereren voordat er significante kosten zullen ontstaan voor de webshop.

  Daarentegen: om tot een gigantisch bedrag te komen bij CPS hoef je maar iedere dag maar een handje vol grote orders te plaatsen.

   

  Vele duizenden klikt genereren is niet iets wat iedereen kan. Maar iedere dag een order plaatsen onder een valse naam kan iedereen die ook maar een beetje met internet overweg kan gaan.

   

  Ook mis ik nog een reactie waarom het nog steeds onmogelijk is om een limiet in te stellen in de kosten die je wil maken.

 20. Henk op maandag 28 juli, 2014 om 00:09

  In mijn reactie waarin ik schreef over het ontbreken van iedere vorm van vermelding in de voorwaarden van belist.nl wat er wel en niet kan worden gedaan met de data die wordt verzameld over de webshops kreeg ik deze reactie:

   

  "Er zijn 2 redenen waarom dat niet is opgenomen in de overeenkomsten. 

  1) We houden van zo bondig mogelijke overeenkomsten. We kunnen er voor kiezen om iedere mogelijke gebeurtenis te beschrijven met een boekwerk als gevolg, maar dat is niet de gewoonte hier in Nederland.
  2) Wij snappen best dat je niet wilt dat je webshopdata zomaar verkocht gaat worden aan je concurrent. Als we dat al ooit zouden willen, dan doen we dan één keer en dan is het hoogstwaarschijnlijk klaar met onze relatie. Kortom: wij hebben er niet echt veel baat bij.
  Wat we waarschijnlijk wel willen doen in de toekomst is je anonieme informatie beschikbaar stellen, waarmee je je assortiment kunt verbeteren. Bijvoorbeeld om je informatie te geven over je productpricing versus de rest van de markt. Dat zal geen informatie zijn die je in de directe zin zal schaden of je business blootlegt aan je concurrent. 
  Het zal overigens ook niet zo zijn dat je voor deze info in de buidel moet gaan tasten. Wij hebben er namelijk baat bij dat we je ondersteunen om je business te kunnen uitbreiden; dan kunnen we onze business met jou webshop namelijk ook uitbreiden."


   

  Dit is natuurlijk grote onzin. Het gaat hier, naar mijn mening, om een gigantische privacy inbreuk waarbij beslist.nl inzicht krijgt de complete omzetgegevens (waaronder verkochte producten, prijzen, klant-ip-nummers etc) van vele shops die verkopen aan miljoenen nederlanders (volgens hun eigen cijfers van dec 2013 meer dan 3,5 miljoen verkochte producten per jaar!!).

  Beslist.nl doet vervolgens een beetje laconiek hierover en zegt dat ze liever niet vastleggen wat ze met deze gegevens gaan doen omdat anders hun voorwaarden zo lang worden!

   

  Werkelijk niet te geloven...

   

  Om het vervolgens nog bizarer te maken wordt er beweerd dat beslist.nl nooit iets ten nadele van de webshop zal doen met deze gegevens omdat ze deze webshop dan kwijt zullen zijn als klant. Iedereen is natuurlijk vrij om dit soort beloftes te geloven. Maar zou je het risico durven lopen als webshop? En wat nu als in de toekomst de opbrengst van het gebruiken van de info groter is dan de waarde van de klant voor beslist.nl?

 21. Kevin op zondag 19 oktober, 2014 om 10:29

  Wij staan nog steeds, gratis en zonder codes op onze site op beslist, is die gehele migratie naar een nieuw model nu geheel afgeblasen door&nbsp;beslist

 22. r verschuren op vrijdag 30 januari, 2015 om 15:50

  &lt;p&gt;Onze belevenissen met Beslist.nl en CPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mail gestuurd naar Dhr Verpalen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen maken wat er zoal mis gaat, met name ook met de pixel voor CPS. Wij zijn overgestapt op CPS ondank alle negatieve publicaties over jullie voornemen op termijn geheel over te gaan van CPC naar CPS. Ons idee was dat als wij nu overstapten &amp;nbsp;naar CPS wij ook beter zichtbaar zouden worden op Beslist.nl. Het tegendeel is echter het geval... Ten opzichte van CPC ben je heel slecht vindbaar, terwijl wij toch een geschiedenis hadden met CPC. Het aantal&amp;nbsp;werkelijke&amp;nbsp;orders sinds wij over zijn op CPS is significant gedaald. Wij hebben daar ook in de mails melding van gemaakt, maar dat zou normaal zijn omdat je eerst weer positie op moet bouwen. Later werd toegegeven dat er een fout of probleem zit in de software of id wat de positie bepaald en dat daar hard aan gewerkt wordt. We zijn nu een paar maanden verder maar wij zien geen enkele verbetering.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Een ander feit is de werking van de pixel:&lt;br /&gt;Bestellingen die niet afgerond zijn worden geregistreerd als verkoop door jullie. BV als de betaling mislukt door bv een storing bij ideal, of als een creditcard betaling wordt afgewezen, en de klant probeert nog 6 x dan claimen jullie 6x een verkoop.&lt;br /&gt;Als wij een bestelling zelf invoeren in de admin en wij zijn zelf toevallig op Beslist.nl geweest dan claimen jullie deze ook !? Dus als een klant iets bij bv Bol.com koopt, dan krijgen wij een mail van&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://bol.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;bol.com&lt;/a&gt;&amp;nbsp;dat er een bestelling is, of zelfs als een klant telefonisch bij ons besteld. Deze worden door ons zelf ingevoerd in admin, maar vervolgens wordt deze door jullie geclaimed omdat toevallig iemand van ons ip adres op Beslist.nl is geweest.-&amp;gt; Wij hebben iedereen verboden Beslist.nl te bezoeken !?&lt;br /&gt;Jullie claimen een verkoop 24 uur na doorlinking via Beslist.nl . Wij zien dat ze ook na 26 uur geclaimed worden !?&lt;br /&gt;Verkopen waarbij klanten volgens log boek van Magento nooit via Beslist.nl zijn binnengekomen worden ook geclaimed. .&lt;br /&gt;Dit zijn zo een paar voorbeelden mbt pixel. Wij hebben wel de mail gehad dat er niet gefactureerd wordt tot dat alles duidelijk is en opgelost. Maar dit speelt nu al maanden... Wij hebben er geen trek in alle claims die straks komen van jullie te moeten weerleggen als ze niet terecht zijn en dat zijn er veel en worden er steeds meer als het niet opgelost wordt. We hebben wel iets beters te doen..&lt;br /&gt;Dit alles overwegende vragen wij ons af waarom jullie een shop die draait op Magento , waar toch wel een groot deel van de webshops op draait, over laat stappen op CPS als je weet dat er zoveel problemen zijn. Het is ons ook wel duidelijk geworden dat wij niet de enigen zijn met deze ( of misschien nog wel andere ) problemen. Zie wet van Murphy.&lt;br /&gt;Feit is dat wij toch nog wel geloven in het platform wat jullie bieden, ondanks de onproductieve tijd die wij er tot nu toe ingestoken hebben en bijna geen bestellingen meer via jullie.. Maar zo als het nu is, is het niet transparant en werkt het niet... het is geen win-win zoals het zou moeten zijn.&lt;br /&gt;Dan nog het feit dat wij geen toegang meer hebben tot cl en cl plus omdat wij gemeld hebben dat de de statistieken niet kloppen maakt de samenwerkingen en transparantie er niet beter op. Ook het feit dat pas de 3e accountmanager toegaf dat de problemen bij jullie bekent zijn helpt ook niet erg mee. Maar goed wij zijn blij dat je zelf de moeite nam om te reageren en hebben toch het idee dat er iets in gang is gezet.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vandaag kregen wij dus de gecorrigeerde factuur. Die is ongeveer zeker 7 x zo hoog als hij zou moeten zijn. Alle mail naar BESLIST.NL waarin wij stuk voor stuk de claims weerleggen is dus niets mee gedaan ! Dan krijg je toch ook een beetje een nare smaak als je naar schaatsen kijkt op tv en je al die beslist.nl pakken ziet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wij zullen toch niet de enigen zijn met deze problemen ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;


Laat een reactie achter:
 

  Code (zie plaatje hierboven)Uw reactie wordt onder bovengenoemd artikel geplaatst. De redactie van Twinkle behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen in geval ze niet ter zake doen, commercieel of kwetsend zijn. Alle reacties zijn te allen tijde voor verantwoordelijkheid van de inzender.